Vnitřní řád jídelny

Základní škola, Hradec králové, M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové

ADRESA: Milady Horákové 258, 500 06 Hradec Králové

TELEFON: 495 703 120

EMAIL: jídelna@zshorakhk.cz


Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny je platný pro hlavní i doplňkovou činnost a je závazný pro všechny strávníky, zaměstnance školy, účastníky akcí i osoby zdržující se v prostorách školní jídelny.

Školní jídelna se řídí platnými právními normami, které jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ

  • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin

 

1. VÝDEJ OBĚDŮ pondělí – pátek 11:00 – 14:00 hodin

Výdej do jídlonosičů: pondělí - pátek 11:00 – 12:00 hodin

Výdej cizím strávníkům na talíř: pondělí - pátek 11:00 – 11:30 hodin

Cizím strávníkům je vyhrazen prostor pro konzumaci jídla (malá jídelna).

Strávník, který používá jídlonosiče si je otevře na stravovací tác a po výdeji oběda si jídlonosiče sám zavře. Tác odnese na určené místo. Oběd nevyzvednutý ve výdejní době (11:00 – 12:00 hodin), bude podán na talíři a strávník si oběd sám přesune do jídlonosiče.

V době výdeje žákům ZŠ ( tj. 12:00 – 14:00 hodin) je zakázán vstup cizím osobám!

 

2. STRAVNÉ

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 596780297/0100 v KB pokladní složenkou nebo převodním příkazem z vlastního účtu (při zřizování trvalých příkazů neuvádějte prosím splatnost 28.- 31. den v měsíci, průměrná výše zálohy se vypočítává na jednotlivé kategorie a 20 stravovacích dnů)

VARIABILNÍ SYMBOL (evidenční číslo) - dostanete v kanceláři školní jídelny.

KONSTANTNÍ SYMBOL pro placení složenkou je 1379, pro převodní příkaz je 0558

 

VÝŠE STRAVNÉHO – DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ (výše zálohy není stanovena)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1.9. – 31.8.), ve kterém dosahují výše uvedeného věku. Výše stravného je stanovena v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb. dle věkových skupin strávníků následovně:

žáci 7 – 10 let 28,- Kč, plná cena oběda 72,00 Kč

žáci 11 – 14 let 31,- Kč plná cena oběda 75,00 Kč

žáci 15 a více let 34,- Kč plná cena oběda 78,00 Kč

cizí strávníci 80,- Kč ... konzumace pokrmů na jídelně

cizí strávníci 80,- Kč ... odnášení pokrmů v jídlonosiči

Pokud by stav konta neodpovídal ceně jednoho oběda – oběd nebude vydán.

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO – PŘEPLATKY STRAVNÉHO

Vyúčtování stravného je prováděno1x ročně, zpravidla v červenci. Individuálně se vracejí zůstatky na kontech strávníků pouze při ukončení stravování. Možnosti vyúčtování:

- ponechat zůstatek peněz na kontě do následujícího školního roku (automatický převod)

- písemně požádat o převod zůstatku na sourozence v ZŠ M. Horákové - v kanceláři ŠJ

- písemně požádat o vrácení peněz – převod na vlastní účet - v kanceláři ŠJ

- hotovost (ve výjimečných případech) se vyplácí pouze po dohodě s vedoucí ŠJ

Nevyzvednuté zůstatky na účtech strávníků podléhají ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

Školní jídelna takto vzniklé přeplatky po uplynutí zákonné lhůty zaúčtuje do tržeb.

 

3. PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A ODHLÁŠEK 6:30 – 14:30 hodin

Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním písemné formy přihlášky a propůjčením stravovacího čipu. Při odchodu ze školního stravování je strávník povinen čip vrátit nebo uhradit 150,- Kč.

Zákonní zástupci nezletilých žáků svým podpisem na přihlášce ke stravování stvrzují, že byli seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny.

Oběd na následující den musí být odhlášen nebo přihlášen den předem do 11:00 hodin. Odhlášky se zadávají od – do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny dle závazné objednávky na přihlášce. Odhlášky a přihlášky přes internet www.strava.cz se uzavírají dva dny předem. Ukončení nebo přerušení stravování ihned nahlaste v kanceláři ŠJ.

Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit telefonicky 495 703 120, osobně v kanceláři ŠJ, internetem www.strava.cz – kód zařízení je 5224 nebo e-mailem: jidelna@zshorakhk.cz

NEMOC - PLNÁ CENA OBĚDA

Pouze při nemoci strávníka je možné, aby zákonný zástupce strávníka odebral jídlo do jídlonosiče ve vyhrazené době ( 11:00 – 12:00 hodin).

Při nemoci strávníka je možné odebrat pouze první ( neodhlášený ) oběd za dotovanou

cenu (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.)

V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole lze odebírat jídlo jen za plnou cenu oběda:

žáci 7 – 10 let ... 72,00 Kč, žáci 11 – 14 let … 75,00 Kč , žáci 15 a více let … 78,00 Kč

Pokud má zaměstnanec zájem odebírat obědy v době omluvené nepřítomnosti v práci, hradí plnou cenu obědů.

PRÁZDNINY

Školní prázdniny a ředitelské volno jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

Žáci o prázdninách a ředitelském volnu nemají nárok na dotovaný oběd. Na stravování za plnou cenu je nutné se předem přihlásit.

Ostatní akce školy ( výlety, školy v přírodě apod. ) si každý strávník odhlásí sám.

Po prázdninách jsou opět všichni strávníci PŘIHLÁŠENI od prvního školního dne dle stravovacích zvyklostí z minulého školního roku.

Změny stravování na nový školní rok je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ.

 

4. DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Dietní stravování poskytujeme strávníkovi dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování pouze na základě potvrzení poskytovatelem zdravotních služeb. Dietní stravování se řídí směrnicí o dietním stravování.

Cena dietních pokrmů může být stanovena odlišně od ostatních strávníků. Na případné změny ceny budou strávníci stravující se v dietním režimu upozorněni v předstihu.

Žádosti na přípravu dietního stravování přijímá administrativní pracovnice školní jídelny.

 

5. ZÁSADY  PROVOZU  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)

 

Žák základní školy má právo denně odebrat oběd, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.

Žáci se stravují ve školní jídelně (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., § 2, odstavec 7 ), dodržují pravidla kulturního chování a hygienické zásady při konzumaci oběda.

 

Zákonný zástupce má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny.

 

Zákonný zástupce má povinnost dodržovat termíny plateb stravného, odhlašovat obědy v případě absence a  informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka.

 

Zaměstnanci mají právo odebrat jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce,  v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo zástupci, který v případě nemoci strávníka může oběd vyzvednout.

 

Ostatním osobám je z hygienických důvodů vstup do školní jídelny zakázán nebo omezen jen na nejnutnější míru (  jednání v kanceláři jídelny apod. )

 

Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata. Do jídelny je zakázáno vjíždět s kočárky, na kolečkových bruslích a koloběžkách.

 

Mimořádný úklid ve školní jídelně hlaste v kanceláři školní jídelny.

 

Strávníci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní jídelny.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

Pracovník, který provádí dohled, dbá o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

 

nepřátelství nebo násilí.  Strávníci se řídí pokyny pracovníka, který provádí dohled ve školní jídelně nebo zaměstnanců ŠJ.

 

Zacházení s majetkem školní jídelny

 

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili  zaměstnancům školní jídelny nebo pracovníkovi vykonávající dohled.

 

Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.

 

Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

 

Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář

 

(jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.)

 

Ve školní jídelně je zakázána manipulace s jídelními komplety (posunování stolů).

 

Školní jídelna je součástí školy, proto se na chování strávníků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Opakované porušování školního řádu a opakované neuposlechnutí pokynů dohledu nebo zaměstnanců školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení strávníka ze školního stravování.

 

IDENTIFIKAČNÍ  MÉDIUM  =  STRAVOVACÍ  KARTY,  ČIPY

 

Oběd se vydá po předložení stravovací karty, čipu. Aktivní je pouze jedno identifikační médium.

 

Při zapomenutí stravovací karty, čipu se musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ, kde dostane náhradní stravenku.

 

Při ztrátě nebo zničení stravovací karty, čipu si musí strávník koupit nový čip.

 

STRAVA

 

Nabízíme jeden druh polévky a dva druhy hlavních jídel. Oběd číslo 2 se při počtu do 20 porcí z ekonomických důvodů nevaří.  

 

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 

Zákaz výdeje stravy do skleněných nádob. Zákaz vynášení stolního nádobí ze školní jídelny.

 

nepřátelství nebo násilí.  Strávníci se řídí pokyny pracovníka, který provádí dohled ve školní jídelně a zaměstnanců ŠJ.

 

ODKLÁDÁNÍ  TAŠEK  A  ODĚVŮ

 

Žáci si odkládají tašky a oděvy ve svých šatnách na pavilonu A, B. Cizí strávníci si oděvy odkládají ve vyhrazeném prostoru ŠJ (vedle schodiště)

 

JÍDELNÍ  LÍSTEK

 

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a je k nahlédnutí ve školní jídelně, na  www.strava.cz  a  www.zshorakhk.cz

 

GDPR  - nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů

 

Školní jídelna zpracovává při své činnosti osobní údaje strávníků, kterým poskytuje stravovací služby na základě platné legislativy (především zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Zásady zpracování jsou uvedeny ve směrnici GDPR.

 

REKLAMACE (VADY)

 

Smyslově zjistitelné vady v kvalitě nebo množství pokrmu reklamuje strávník okamžitě u vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Při oprávněné reklamaci bude reklamované jídlo vyměněno za jídlo bez vad. V případě, že to nebude možné, nebude strávníkovi oběd účtován.

 

ÚRAZ,  NEVOLNOST

 

Úraz či nevolnost strávníka hlaste neprodleně v kanceláři školní jídelny.

 

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY  A  STÍŽNOSTI

 

Dotazy, připomínky, stížnosti, hygienické nebo technické problémy k provozu školní jídelny přijímá vedoucí ŠJ / vedoucí kuchařka / - tel. 495 703 120, e-mail:vampolova@zshorakhk.cz

 

6. ODBORNÁ  PRAXE

 

Ve školní jídelně vykonávají učební praxi žáci ze Stření školy profesní přípravy, Hradec Králové, ul. 17. listopadu 1212, 500 03 Hradec Králové. Učební praxe probíhá ve stavebně odděleném prostoru školní jídelny. Za žáky odpovídá učitel odborného výcviku

 

Tento vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí ve školní jídelně a  na  www.zshorakhk.cz a nabývá účinnosti dne 1.2.2024.

 

V Hradci Králové 1.2.2024                          

 

Zpracovala: Miloslava Vampolová  -  vedoucí školní jídelny

 

Ředitel školy: Mgr. Ondřej Fajfr                                   

 

 
Od hraní k vědění

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy