Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Pavlína Tomášková

pondělí + úterý + středa

místnost školního psychologa: 3. podlaží, II. stupeň, č. 80

psycholog@zshorakhk.cz

pavlina.tomaskova@zshorakhk.cz

724 859 188

 

Konzultační hodiny pro rodiče: dle telefonické či e-mailové domluvy.

 Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště. V případě potřeby může poskytnout poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání.

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb je školní psycholog vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti a diskrétnost.

Služby školního psychologa jsou bezplatné.

Co může být náplní činnosti školního psychologa?

 1. - práce se třídami a skupinami žáků
 2. - individuální práce se žáky
 3. - podpora rodičům
 4. - podpora učitelům

1)  Práce s třídními kolektivy

 • spoluúčast na třídnických hodinách s cílem podpořit ve spolupráci s třídním učitelem zdravý vývoj vztahů ve třídě
 • podílení se na prevenci sociálně patologických jevů
 • systematické vedení třídních kolektivů vyžadujících zvýšenou péči
 • práce s různými skupinami dětí – rozvojové skupiny, Feuersteinovo instrumentální obohacování

 2)  Individuální práce se žáky

 • individuální péče (diagnostika, konzultace, poradenství)
 • individuální konzultace, jejichž obsahem může být např. že.:
  1. žákovi nejde učení tak, jak by chtěl
  2. má problémy se spolužáky
  3. „se děje něco doma“
  4. si potřebuje promluvit
 • systematická dlouhodobá práce se žáky, kteří mají obtíže
 • krizová intervence a podpora v náročných situacích žáků
 • koordinace další odborné péče pro žáky
 • kariérové poradenství

 3)  Podpora rodičům

 • individuální konzultace a práce s rodiči žáků
 • poradenská pomoc rodičům při výchově dětí a řešení problémů s dětmi
 • vedení rodičů při programu pro rozvoj pozornosti u dětí - Kupoz

 4)  Podpora učitelům

 • individuální konzultace a poradenství
 • videotrénink interakcí jako metoda posilující kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů

Co je Videotrénink interakcí (VTI)?

VTI je metoda intervence a je využívána jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem nastolit, posílit či obnovit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu. Obsahuje prvky koučování a slouží jako podpora klienta pro efektivní rozvoj jeho dovedností a schopností v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Metoda VTI je mezinárodně uznávaná, vznikla v Nizozemí a v ČR je akreditovaná MŠMT.

VTI trenér ve školním prostředí pracuje s učitelem na efektivním využívání komunikace s cílem vytvořit pozitivní atmosféru ve třídě. Podpora dialogu mezi učitelem a žákem, nacházení rovnováhy mezi řízením žáka a jeho aktivováním, budování pozitivních vztahů, podpora kompetence a autonomie žáka i učitele jsou hlavní rysy metody VTI. Díky efektivní komunikaci učitele se žáci stávají aktivními a motivovanými učícími se. 

Více informací můžete získat na www.spin-vti.cz/o-metode-vti nebo skrze schůzku se školní psycholožkou.

Konkrétní nabídka dalších služeb:

KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti

 • je vhodný pro děti mladšího školního věku: od 8 – 12 let
 • program je určen pro děti s ADHD/ADD, PAS, logopedickými problémy, pomalejším psychomotorickým tempem, obtížemi v oblasti emocí a chování a jiné
 • těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka
 • pracuje se denně po dobu 15 týdnů, podpora od odborníka probíhá zpravidla jednou za 14 dnů
 • cvičení jsou hravá, děti baví
 • pracovní sešit hradí rodič

Výsledky

 • zrychlení psychomotorického tempa
 • zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • návyk pravidelné práce
 • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu
 • celkové zlepšení při školní práci

https://www.kuprog.cz/eshop/materialy-k-programum/materialy-k-programu-kupoz

 

Kariérové poradenství

kariérový kompas 

 • nabízíme kariérové poradenství a poradenskou podporu pro žáky při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě
 • setkání je určené pro všechny žáky, kteří by potřebovali mít prostor se podívat na svoji další profesní dráhu z různých úhlů pohledů, budeme společně pátrat po silných stránkách, pojmenovávat možnosti, přemýšlet o motivaci a zvažovat výhody a nevýhody možných rozhodnutí
 • rozhovor může proběhnout individuálně i skupinově - žáci mohou přijít ve dvou - čtyřech

 

Feuersteinovo instrumentální obohacování

 • V padesátých letech začal Feuerstein pracovat v Izraeli s dětmi, které nepodávaly ve škole dostatečné výkony.
 • Děti, které nejsou schopny se učit ze zkušeností nebo při školní výuce, trpí, podle Feuersteina, deficitem v kognitivní oblasti. Nenaučily se myslet v souvislostech. Nejsou schopny poznatky strukturovat, organizovat. Jejich základní charakteristikou je impulzivnost v jednání a myšlení a to, že přijímají jen jednotlivé informace. Nejsou schopny se poučit ze svých chyb. Tyto děti jsou tedy neúspěšné ne proto, že by nebyly dostatečně inteligentní, ale protože některé jejich poznávací funkce nejsou dostatečně rozvinuty. Takové děti si nedovedou svou práci naplánovat, nedovedou předem promyslit strategii, kterou úkol vyžaduje, nedovedou strategii změnit, pokud se změní podmínky úkolu apod.
 • Všechny tyto otázky vedly Feuersteina k tomu, aby se zpočátku zabýval zásadním problémem, co to jsou kognitivní schopnosti a zda je možné je rozvíjet.
 • Program Instrumentálního obohacování sestává z více než 500 stránek cvičení „papír a tužka“, rozdělených do dvaceti instrumentů. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit, sám je však určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení. Je možné pracovat s jednotlivci i s celými skupinami. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě.
 • S instrumenty je možné pracovat s dětmi od 8 let.
 • Všechna cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že je stupňována jejich obtížnost a složitost. Cílem cvičení je rozvinutí učebního potenciálu dítěte, který je chápán v širokých souvislostech.
 • Při práci s Feuersteinovou metodou je kladen důraz na rozvíjení řeči. Řeč je nástrojem každé intelektuální činnosti. Řeč je důležitá na všech třech úrovních mentální činnosti. Systematicky se proto pěstuje nejen slovní zásoba, ale i obsahově i formálně přesné vyjadřování.
 • U dětí se podporuje  vnitřní motivacek učení prostřednictvím slovní formulace „rozmysli si to“. V logu celého programu stojí: „Nechte mě, já si to rozmyslím…“ Jedinci jsou k tomu vybízeni u každého úkolu, takže se to postupně stává součástí jejich strategie. Tím je také kontrolována a omezována jejich hyperaktivita. 
 • Jedinci se mají naučit reflektovat své myšlení a vhled. Mají se naučit hodnotit své poznávací dovednosti. Zobecnit způsoby uvažování.
 • Intervenční program je možné aplikovat nejen u jakýmkoli způsobem handicapovaných dětí, ale i u dětí výrazně nadaných, dokonce i u dospělých osob.

Použité informace vycházejí z materiálů PaedDr. Evy Váňové

Od hraní k vědění

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy