Vnitřní řád jídelny

Základní škola, Hradec králové, M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.9.2016

Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze:
 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Platné zákony, vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ. Vnitřní řád školní jídelny je platný pro hlavní i doplňkovou činnost.

1. Provoz ve školní jídelně: 6:30 – 15:00 hodin

2. Výdej obědů:                    pondělí – pátek    11:00 – 14:00 hodin
Výdej do jídlonosičů:          pondělí - pátek   11:00 – 12:00 hodin
Výdej cizím strávníkům:    pondělí - pátek   11:00 – 12:00 hodin

Cizím strávníkům je vyhrazen prostor pro konzumaci jídla ( malá jídelna ).

Zákaz výdeje stravy do skleněných nádob!
Zákaz vynášení stolního nádobí ze školní jídelny.
Zákaz vstupu cizích osob v době výdeje žákům ZŠ ( tj. 12:00 – 14:00 hodin)


Výdej do jídlonosičů a cizím strávníkům probíhá od 11:00 do 12:00 hodin. Po této době bude oběd podán na talíři a strávník si oběd sám přesune do jídlonosiče.

Žák základní školy má právo denně odebrat oběd, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.
Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo / oběd / v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žáci se stravují ve školní jídelně (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., § 2, odstavec 7 )
Oběd se vydá po předložení stravovací karty.
Při zapomenutí stravovací karty se musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ, kde dostane náhradní stravenku.
Při ztrátě nebo zničení stravovací karty si musí strávník koupit novou stravovací kartu.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

3. Cena obědů
Vyživovací normy podle věku upravují cenu oběda tak, že nemusí ve všech případech souhlasit s rozdělením tříd:

ZŠ 7 – 10 let…………. 22,- Kč
ZŠ 11 – 14 let…………25,- Kč
ZŠ nad 15 let………… 28,- Kč
Cizí strávníci……….…62,- Kč (15% DPH)


4. Plná cena oběda
Pouze při nemoci strávníka je možné, aby zákonný zástupce strávníka ( rodiče, prarodiče, sourozenci apod.) odebral jídlo do jídlonosiče ve vyhrazené době ( 11:00 – 12:00 hodin).
Při nemoci strávníka je možné odebrat pouze první ( neodhlášený ) oběd za dotovanou cenu (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.)
V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole lze odebírat jídlo jen za plnou cenu oběda.
V době prázdnin a ředitelského volna se žáci mohou stravovat pouze za plnou cenu obědů.

ZŠ 7 – 10 let…………. 55,- Kč
ZŠ 11 – 14 let…………58,- Kč
ZŠ nad 15 let………… 61,- Kč

Pokud má zaměstnanec zájem odebírat obědy v době omluvené nepřítomnosti v práci, hradí plnou cenu obědů.

5. Příjem přihlášek a odhlášek    6:30 – 15:00 hodin
Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním písemné formy přihlášky a propůjčením stravovací karty za poplatek ve výši 38,- Kč. Při odchodu ze školního stravování je poplatek vratný pouze za předpokladu, že stravovací karta nebude poškozená.
Objednávky, změna druhu, výdej a kontrola obědů je prováděna stravovací kartou.
Oběd na následující den musí být odhlášen nebo přihlášen den předem do 11:00 hodin
Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky 495 261 559 , internetem na www.strava.cz nebo e-mailem: jidelna@zshorakhk.cz
Školní prázdniny a ředitelské volno jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.
Ostatní akce školy ( výlety, školy v přírodě apod. ) si každý strávník odhlásí sám.
Po prázdninách jsou opět všichni strávníci PŘIHLÁŠENI dle stravovacích zvyklostí.

Objednávání druhu oběda je možné na: internetu: www.strava.cz
                                                                      objednávacím terminále ve školní jídelně
Oběd číslo 2 se při počtu do 20 porcí z ekonomických důvodů nevaří.


6. Platby stravného
Stravné se platí na účet naší jídelny 596780297 / 0100
Variabilní symbol - rodné číslo dítěte - bez lomítka
Konstantní symbol -     při placení v hotovosti v Komerční bance - 1379
                                         pro placení převodním příkazem – 0558
                                         při placení poštovní složenkou - 0308

Pokud by stav konta neodpovídal ceně jednoho oběda – oběd nebude vydán.

 

7. Vyúčtování stravného:
 • ponechat zůstatek peněz na kontě do následujícího školního roku (automatický převod )
 • písemně požádat o převod zůstatku na sourozence v kanceláři ŠJ
 • písemně požádat o vrácení peněz – převod na účet v kanceláři ŠJ
 • hotovost se vyplácí pouze jeden den na konci měsíce června (datum bude upřesněno)
Přeplatek stravného , který si strávník (zákonný zástupce nezletilého strávníka )nevyzvedne do konce kalendářního roku po ukončení stravování, bude převeden do výnosů školní jídelny.

8. Chování strávníků ve školní jídelně.
Dohled nad nezletilými žáky vykonává pracovník, který provádí dohled ve školní jídelně.
Strávníci se řídí pokyny dohledu a zaměstnanců školní jídelny. Ve školní jídelně je zakázána manipulace s jídelními komplety ( posunování stolů).
Školní jídelna je součástí školy, proto se na chování strávníků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Opakované porušování školního řádu a opakované neuposlechnutí pokynů dohledu nebo zaměstnanců školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení strávníka ze školního stravování.
Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo zástupci, který v případě nemoci strávníka může oběd vyzvednout.
Ostatním osobám je z hygienických důvodů vstup zakázán nebo omezen jen na nejnutnější míru ( jednání v kanceláři jídelny apod. )
Mimořádný úklid ve školní jídelně hlaste v kanceláři školní jídelny.

9. Odkládání tašek a oděvů
Žáci 1.stupně si odkládají tašky a oděvy v šatně ( v přízemí ) školní jídelny, 2. stupeň používá své šatnové skříňky a cizí strávníci si oděvy odkládají na věšák v zadní časti malé jídelny.

10. Odborná praxe
Ve školní jídelně vykonávají učební praxi studenti ze Stření školy profesní přípravy, Hradec Králové v oboru kuchařské práce. Učební praxe probíhá ve stavebně odděleném prostru školní jídelny. Za studenty odpovídá učitel odborného výcviku.

Jídelní lístek je k nahlédnutí ve školní jídelně, na www.strava.cz a www.zshorakhk.cz

Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí ve školní jídelně a na www.zshorakhk.cz

Dotazy, připomínky, hygienické nebo technické problémy k provozu školní jídelny přijímá vedoucí jídelny / vedoucí kuchařka / - tel. 495 261 559, e-mail: vampolova@zshorakhk.cz

V Hradci Králové 1.9.2016

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy