Přijímací řízení na střední školy

Konzultace, tisk zápisových listů a přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia

 Iva Kuchyňová (iva.kuchynova@zshorakhk.cz), kabinet v přízemí na B1,č. dveří 44, tel.: 495 703 126

termíny konzultací (vždy 14.30-15.30)

5. 12. 2017

6. 2. 2018- zákonný zástupce osobně převezme zápisový list

6. 3. 2018 - zákonný zástupce osobně převezme zápisový list

3. 4. 2018

5. 6. 2018

podklady pro tisk přihlášek:    .docx , .pdf

informace hradeckých středních škol k přijímacímu řízení:

Gymnázium J. K. Tyla

Gymnázium B. Němcové

SPŠ, SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Vocelova

SPŠ stavební

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku

VOŠZ a SZŠ

Obchodní akademie

SOŠ veterinární

První soukromé jazykové gymnázium

SŠ aplikované kybernetiky

Přijímací řízení 2017-18 na SŠ

 

Legislativní odkazy pro přijímací řízení

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 59-64 a § 88 (konzervatoř), ve znění pozdějších předpisů

     novela - zákon č. 178/2016 Sb. (účinnost výše uvedených § od 1. 9. 2016)

 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů

     novela  č. 243/2017 Sb.   (od  1. 9. 2017  - cizinci nahrazeni „osobami“, na ZL

     vyznačen školní rok, pro který je uchazeč přijímán) 

Organizace přijímacího řízení

 • v případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského registru po 31. 1. může ŘŠ vyhlásit 1. kolo PŘ v jiném termínu, nejpozději však do 31. 8.
 • v oborech s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání
 • možnost stanovit pro PŘ zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena

Přihláška

 • přihláška se podává na předepsaném tiskopise
 • přihlášku odevzdá uchazeč ŘŠ do 1. března

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 • první kolo přijímacího řízení vyhlásí ŘŠ do 31. 10.
 • uchazeč odevzdá přihlášku ŘŠ do 30. 11.
 • talentová zkouška se koná v pracovních dnech v období 2. – 15. 1., v případě gymnázia se sportovní přípravou v období 2. 1. – 15. 2.
 • výsledky talentové zkoušky oznámí ŘŠ uchazeči do 20. 1., v případě gymnázia se sportovní přípravou do 20. 2.
 • pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně  pokračuje v přijímacím řízení
 • jednotná přijímací zkouška se nekoná (s výjimkou gymnázia se sportovní přípravou)
 • ŘŠ zveřejní seznam přijatých a vydá rozhodnutí o nepřijetí v období 5. – 15. 2. (s výjimkou gymnázia se sportovní přípravou)
 • podáním přihlášky do oboru s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku podle § 60a

 

Obsah a forma přijímacích zkoušek

 • přijímací zkoušky v prvním kole pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech v období 12. - 28. 4., pro ostatní obory vzdělání v období 22. - 30. 4.
 • přípravu zadání, distribuci a zpracování a hodnocení testů jednotné zkoušky zajišťuje CERMAT
 • u osob, které nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Čj, zůstává povinnost školy ověřit znalost českého jazyka
 • obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ŘŠ 

Organizace příjímacích zkoušek

        4-leté obory vzdělání a nástavby        12. 4. 2018 a 16. 4. 2018

        6-letá a 8-letá gymnázia                       13. 4. 2018 a 17. 4. 2018

 • každý uchazeč může konat oba písemné testy dvakrát, a to na školách v pořadí uvedených

na přihlášce (pokud podal 2 přihlášky)

  • náhradní termíny jsou stanoveny pro uchazeče, kteří se nedostavili a svoji neúčast omluvili písemně nejpozději do tří dnů ŘŠ, a to na 10. 5. 2018 a 11. 5. 2018

Hodnocení výsledků PŘ

 • ŘŠ hodnotí splnění kritérií PŘ uchazečem podle

                a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

                b) výsledků jednotné zkoušky pokud je součástí PŘ

                c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

                d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy                                uchazeče

 • hodnocení jednotné zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče nejméně 60% (s výjimkou sportovních gymnázií)
 • uchazeči se započítává vždy lepší výsledek testů JZ
 • Centrum uvolní výsledky JZ nejpozději do 28. 4.
 • ŘŠ může stanovit hranici úspěšnosti (jak u JZ tak i ŠPZ)

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

 • ŘŠ u oborů vzdělání s MZ ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem, u ostatních oborů do dvou pracovních dnů ode dne konání PZ a zveřejní seznam přijatých
 • nepřijatým ŘŠ odešle rozhodnutí
 • ŘŠ dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
 • pokud se JZ ani školní PZ nekoná, zveřejní ŘŠ seznam přijatých a odešle rozhodnutí nepřijatým

v termínu 22. 4. – 30. 4.

 • odvolání proti rozhodnutí lze podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

Další kola přijímacího řízení

 • ŘŠ může zohlednit výsledky JZ z prvního kola PŘ, současně určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JZ nekonali
 • školní PZ se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola PŘ
 • pozvánku zašle ŘŠ uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zkoušky

Zápisový lístek

 • uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží ZL v ZŠ do 15. 3., u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11., (pokud o jeho vydání požádá později, škola mu ho vydá)
 • nevztahuje se na nástavbové a zkrácené studium a jinou než denní formu vzdělávání
 • pozor na doručování – doporučeně nebo osobně!

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

                - beze změn

 

Další informace na internetových stránkách:

 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 • CERMATu  http://www.cermat.cz
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje – ŠIP (Školský informační portál)

            K 10. 10. 2017 spouštíme novou podobu vzdělávacího portálu

http://www.sipkhk.cz/

Podpora středního vzdělání s výučním listem

Finanční motivace při splnění stanovených podmínek:

 1. ročník: 300,- Kč měsíčně,

za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč,

za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč,

  1. ročník: 400,- Kč měsíčně,

za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč,

za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč,

  1. ročník: 500,- Kč měsíčně,

za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč,

za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč.

Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia.

Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia.

V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu.

Podpora středního vzdělání s výučním listem

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto opatření bylo postupně uplatňováno od 1. 9. 2008.

Ve školním roce 2017/2018 jsou do tohoto systému zařazeny obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem následujících skupin:

23-51-H/01

Strojní mechanik

23-52-H/01

Nástrojař

23-55-H/01

Klempíř 

23-56-H/01

Obráběč kovů

26-51-H/01

Elektrikář

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

28-52-H/01

Chemik

29-56-H/01

Řezník - uzenář

31-58-H/01

Krejčí

36-52-H/01

Instalatér

36-56-H/01

Kominík

36-64-H/01

Tesař

36-67-H/01

Zedník

36-69-H/01

Pokrývač

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

41-51-H/01

Zemědělec - farmář

41-52-H/01

Zahradník

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

23-51-E/01

Strojírenské práce

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

36-64-E/01

Tesařské práce

36-67-E/01

Zednické práce

41-51-E/01

Zemědělské práce

41-52-E/01

Zahradnické práce

 

 

Užitečné odkazy: http://

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy