Přijímací řízení na střední školy

Konzultace, tisk zápisových listů a přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia

Iva Kuchyňová (iva.kuchynova@zshorakhk.cz), kabinet v přízemí na B1,č. dveří 44, tel.: 495 703 126

Nezapomeňte s sebou k přjímacím zkouškám přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.


shrnutí průběhu přijímacího řízení z pohledu uchazeče - .pdf

další informace (.pdf): nově otvírané obory , obory s poskytovaným stipendiem KHK


různé informace ze středních škol:

Základní informace k přihláškám

 •  Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou
  (konzervatoře - pouze pro žáky 5. a 9. roč., pro žáky 9.tříd - sportovní gymnázia, studium řemesel: restaurátorství, sochařství, modelářství, návrhářství, grafický, průmyslový, interiér design, malba, umělecké zpracování dřeva, kamenosochařství…….)
  - mohou o přihlášky požádat v průběhu měsíce listopadu 2019, nejpozději do 20.11.2019 (odevzdání vyplněného formuláře s výběrem škol: .pdf , .docx )

  - rodiče jsou povinni osobně nejpozději do 30. 11. 2019 odeslat přihlášku do těchto oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Pokud to střední škola požaduje, je nutné nechat vyplněnou přihlášku potvrdit také lékařem. Rodiče si také vyzvednou v základní škole zápisový lístek (je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče).

  2. až 15. 1. 2020 přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 • Zájemci o studium na ostatních středních školách
  - přihláška bude vystavena na základě výběru 2 studijních oborů na jedné nebo dvou SŠ. Podklady pro tisk je nutné předat Mgr. Ivě Kuchyňové nejpozději do 15.1. 2020 na formuláři s výběrem škol: .pdf , .docx .
  Rodiče jsou povinni osobně nejpozději do 1. 3. 2020 odeslat přihlášky do denní formy vzdělávání ředitelům středních škol
  1. Pokud to střední škola požaduje, je nutné nechat vyplněnou přihlášku potvrdit také lékařem, gymnázia nepožadují potvrzení od lékaře.
  2. Podepsané přihlášky doručit (osobně nebo doporučenou poštou) přímo řediteli SŠ
  3. Rodiče si také do 15. 3. 2019 vyzvednou v základní škole zápisový lístek (je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče)

Termíny konání jednotné zkoušky na SŠ a obory zakončené maturitní zkouškou (stanovené MŠMT dle § 60c školského zákona):

 • Čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia:
  1. termín – 14. dubna 2020
  2. termín – 15. dubna 2020
  Náhradní termíny: 11. května 2020, 12. května 2020
 • Šestiletá a osmiletá gymnázia:
  1. termín – 16. dubna 2020
  2. termín – 17. dubna 2020
  Náhradní termíny: 11. května 2020, 12. května 2020
 • 20. až 30. 4. 2020 přijímací zkoušky do 1. ročníků středních škol, nematuritních oborů

 Co je nutné udělat před odesláním přihlášky?

Vybrat si z nabídky oborů vzdělání (dětem rozdány brožury pro výběr SŠ v královehradeckém kraji), informovat se o školách na internetu, zvážit svoje možnosti

Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit je

Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vydala. Ředitel střední školy je musí zveřejnit i s termínem přijímacích  zkoušek  do 31. 1.2020.

 

1. Škola nepořádá přijímací zkoušky:

 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

2. Škola pořádá přijímací zkoušky:

 • Pozvánku k přijímací zkoušce zasílá ředitel střední školy 14 dní před termínem jejího konání
 • Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluví se písemně řediteli školy do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Ředitel stanoví náhradní termín.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle dosažených výsledků stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Co dělat po přijímacích zkouškách ?

V případě přijetí: Do 10 pracovních dnů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy

 • Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:  Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.


 

Prezentace středních škol v Hradci Králové v Kongresovém centru ALDIS

 Eliščino nábřeží 375 se uskuteční

15.11. 2019- 9,00-18,00 hod.

16.11. 2019- 8,00-12,00 hod

Jednotlivé SŠ se dále prezentují v rámci svých Dnů otevřených dveří (DOD), termíny naleznete např. na internetových stránkách SŠ. 

 

Užitečné odkazy:

www.msmt.cz - nová úprava školského zákona přijímacích zkoušek

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

www.gwo.cz  - průvodce světem povolání

www.hledam-skolu.cz - vyhledávání škol podle různých kritérií

www.seznamskol.eu

www.atlasskolstvi.cz

www.sipkhk.cz - přehled škol v Královéhradeckém kraji

www.pardubickykraj.cz - informace o přijímacím řízení a SŠ v Pardubickém kraj

www.cermat.cz - testové úlohy

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy