Třetí kolo příjímacích zkoušek

Datum: 24.6.

Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na středních školách, které také proběhlo v nově nastavené digitalizované formě, je v závěrečné fázi. Stále existuje cca 1 500 uchazečů, které se ani v rámci druhého kola nepodařilo umístit do jednoho ze zvolených (preferovaných) oborů středního vzdělání. Abychom těmto uchazečům ulehčili jejich složitou situaci, rádi bychom Vás požádali o zprostředkování níže uvedených informací, které shrnují, jaký je pro tyto uchazeče možný další postup. Přílohou tohoto dopisu jsou rovněž letáky: „Nevzali mě ve 2. kole, kam dál?“ (v české a ukrajinské verzi), a „7 kroků, co dělat, když ses nedostal/a na střední školu“. Tyto materiály zahrnují potřebné informace uchazečům ve zjednodušené formě a lze je tedy využít i k tisku. 

K naplnění stavu žáků může ředitel střední školy vyhlásit třetí a další kola přijímacího řízení, a to i po zahájení nového školního roku. Nyní si tedy ředitelé středních škol, kde nedošlo k úplnému naplnění kapacity rozmýšlejí, zda volnou kapacitu naplní v dalším kole přijímacího řízení, či zda si volná místa ponechají na přestupy žáků mezi středními školami. Pokud se rozhodnou kapacitu naplnit, vyhlásí na svých webových stránkách, na veřejně přístupném místě ve škole a zadají do DiPSy kritéria pro další kolo. Pro třetí, případně čtvrté, případně další kola již není povinným kritériem konání jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří nekonali v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku, se nyní mohou hlásit i do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. V takovém případě musí ředitel školy stanovit náhradní způsob hodnocení za chybějící výsledek jednotné zkoušky. Protože další kola přijímacího řízení již nemají centrálně stanoveny termíny, musí ředitel školy ve svých kritériích stanovit termín, do kdy je nutné odevzdat přihlášku. Tento termín může být stanoven nejdříve na 7. den od vydání všech rozhodnutí v kole předchozím (tedy pro třetí kolo může být termín stanoven nejdříve na 28. červen 2024). Seznam škol a oborů vzdělání, které aktuálně vypisují přijímací řízení a do kterých v daném okamžiku bude možné podat přihlášku, bude zveřejněn na webových stránkách Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Přihlášky do třetího a dalších kol se již nepodávají elektronicky přes systém DiPSy. Vždy je nutné vyplnit listinný formulář, který je k vytisknutí například na tomto odkazu: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html. 

Počet přihlášek je neomezený, na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola nebo více oborů vzdělání v této jedné škole, které se ale neuvádí podle priority. Ke každé podané přihlášce je nutné přiložit kopie příloh dle vypsaných kritérií. Případné zdravotní potvrzení lze přiložit až později na výzvu ředitele školy. Pokud se do daného oboru koná školní přijímací zkoušky, bude pozvánka ke konání této zkoušky zaslána uchazeči nejpozději 7 dní před termínem konání zkoušky poštou nebo do datové schránky.  

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se již nevyhlašují formou seznamu v DiPSy ani na webových stránkách školy, ale uchazeč jej obdrží v písemné formě. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí. Pokud dojde k přijetí, je uchazeč povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Pro tento úkon neexistuje závazný formulář, uchazeč jej tedy podává volnou formou, ale prokazatelně.

Ani pro tato další kola není uchazečům odebrána možnost vzdát se přijetí. To přináší možnost potvrdit svůj úmysl v kterémkoliv oboru vzdělání, kde byl uchazeč přijat. Vzdání se práva však musí být učiněno v takovém termínu, aby nedošlo k promeškání lhůty 7 dnů pro potvrzení úmyslu, nebo k promeškání lhůty hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení jiné školy či jiného oboru vzdělání. V tomto případě tak musí uchazeč učinit nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do jiného oboru vzdělání.

Nepřijaté uchazeče je možné odkazovat na místně příslušné školské odbory krajských úřadů, které jsou připravené poskytovat uchazečům součinnost při volbě dalšího postupu. Kontaktní údaje na pracovníky jednotlivých krajských úřadů naleznete na další straně dopisu.


Nevzali mě ve 2. kole, kam dál? - ČJ

Nevzali mě ve 2. kole, kam dál? - UA


7 Kroků, co dělat, když ses nedostal/a na střední školu - ČJ

7 Kroků, co dělat, když ses nedostal/a na střední školu - UA


zpráva. p. uč. Kuchyňové

Od hraní k vědění

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy