Environmentální výchova

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2015/2016

ZŠ Milady Horákové, Hradec Králové

  Co je to EVVO a jak se provádí?

 EVVO je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí a jeho ochrany, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji.

 Podle § 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, se "environmentální výchova, osvěta a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech formách."

 EVVO má přispívat k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí. Má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí.

 EVVO optimálním způsobem utváří morálku, působí na rozumovou, citovou i volně aktivní složku osobnosti člověka, rozvíjí dovednosti i sociální komunikativnost.

 EVVO je celoživotním procesem, reagujícím na aktuální změny poznání ,sociální změny a další. Celkově hovoříme o vytváření tzv. ekologické kultury, tzn. navozování takového způsobu uspokojování různorodých potřeb člověka, který neohrožuje životní prostředí ani lidskou společnost.

 Zařazení EVVO do výuky:

 Environmentální výchova na naší škole je integrována v rámci běžné výuky především do vzdělávacích oblastí Člověk a svět na prvním stupni a Člověk a příroda na druhém stupni. EVVO se ale promítá do téměř všech vzdělávacích oblastí a je v závislosti na probíraném učivu ve větší či menší míře součástí většiny předmětů. (viz ŠVP – Od hraní k vědění)

 Klíčové kompetence rozvíjející EVVO:

 EVVO také v naší škole rozvíjí všech šest klíčových kompetencí následujícím způsobem:

 •  Kompetence k učení – Žáci vyhledávají, třídí a propojují informace. Snaží se správně používat odbornou terminologii, samostatně pozorují, porovnávají informace a nalézají souvislosti.
 •  Kompetence k řešení problémů – Žáci nabyté informace využívají při řešení problémů a hledají různé způsoby jejich řešení, vyhledávají informace o přírodních celcích v odborné literatuře, na internetu.
 •  Kompetence komunikativní – Žáci dovedou vyslechnout odlišný názor a diskutovat o něm, využívají komunikační dovednosti při hledání řešení problémů životního prostředí.
 •  Kompetence sociální a personální – Žáci se snaží kriticky posuzovat informace související s životním prostředím, utvářejí si stanoviska k daným ekologickým tématům, učí se sebevědomě vystupovat před spolužáky, obhajovat svůj názor a zároveň respektovat jiný názor.
 •  Kompetence pracovní – Žáci si osvojí praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě. Naučí se odpovědně nakládat s přírodními zdroji a s odpady. Snaží se dodržovat zásady pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 •  Kompetence občanské – Žáci se učí poznávat přírodní a kulturní hodnoty nejen ve svém okolí. Vnímají problémy životního prostředí z lokálního hlediska a následně je globalizují. Odpovědně jednají vůči přírodě, aktivně se zapojují do její ochrany. Uvědomují si současné ohrožení základních podmínek života, vlastní odpovědnost za jejich stav. Žáci si uvědomují odpovědnost za svoje zdraví a za zdraví ostatních lidí i dalších živých organismů. Projevují pokoru a úctu k životu ve všech jeho formách a zároveň k hodnotám, které člověk neumí vytvořit. Oceňují krásu a hodnotu přírody.

  Realizace EVVO na naší škole:

 •  Ekologický provoz školy – zateplení, výměna oken, úspora energie.
 •  Systém tříí odpadu – kontejnery na tříděný odpad na prvním i druhém stupni, ve školní jídelně. Třídíme plasty, papír, sklo, elektroodpad, biologický odpad, tonery.
 •  Třídění biologického odpadu – postupně zavádíme třídění biologického odpadu pomocí vermikompostérů.
 •  Soutěž ve třídění odpadu ve třídách na prvním stupni – v červnu je vyhodnocena třída, která nejlépe třídí v průběhu roku veškerý odpad a je odměněna věcnými cenami s ekologickou tématikou.
 •  Sběr papíru – několikrát do roka škola pořádá velký sběr starého papíru, jehož se účastní všechny třídy, učitelé i rodiče dětí.
 • Sběr žaludů a kaštanů – v podzimních měsících žáci a rodiče sbírají žaludy a kaštany pro zvířata v novohradeckých lesích.
 •  Sběr plastových víček – žáci a rodiče prvního a druhého stupně sbírají celoročně víčka na dobročinné účely.
 •  Recyklohraní – jsme také zapojeni do projektu Recyklohraní – sběr použitých baterií a drobného elektroodpadu.
 •  Tonda Obal na cestách – ekologické přednášky o třídění a recyklaci odpadu v celé škole.
 •  Den Země – projektový den pro první stupeň pořádaný žáky druhého stupně.
 •  Citrusy ve třídách – citrusové stromky ve vybraných třídách, péče, zalévání, pěstování vlastního exotického ovoce.
 • Pěstitelský klub – dobrovolná pomoc žáků pátých tříd při péči o zeleň v prostorách školy.
 •  Školní jídelna – Projekt Zdravé stravování – vyvážená skladba jídelníčku, lokální potraviny – menší ekologická stopa, více zeleniny a ovoce. Výkup použitého potravinového oleje.
 •  Ozdravení školního bufetu – nabídka zdravých svačin
 •  Pobyty a školy v přírodě
 •  Exkurze a besedy – Do lesa s lesníkem, návštěva planetária, přírodovědné a zeměpisné dokumenty v rámci návštěvy kin.
 • Spolupráce s centry ekologické výchovy – spolupráce s centrem SEVER HK, nákup výukových materiálů pro výuku EV.
 •  Spolupráce se společností EKOKOM – zdarma opakované poskytnutí materiálů pro výuku třídění odpadů.
 •  Dbaní na školní hygienu a pitný režim – větrání, ŠD, nápojové automaty.
 •  Projekt ovoce a zelenina do škol – pro žáky na prvním stupni zdarma ovoce a zelenina.
 •  Adoptuj si své rajčátko – v průběhu května zdarma sazenice rajčat do vybraných tříd na prvním stupni.
 • Společné akce školy, dětí a rodičů – Putování za sluníčkem – každoroční akce pořádaná školou, pěší a cyklistická trasa pro děti s rodiči, stanoviště a řešení úkolů s přírodovědnou a ekologickou tématikou.
 •  Výzdoba školy – snaha o využití přírodních materiálů, výstava prací s ekologickou tématikou.
 •  Vzdělávání pracovníků v oblasti EVVO – školení pedagogů ve ek. středisku SEVER.
 •  Ekologická likvidace starého vybavení školy – třídění odpadu a svoz do sběrných dvorů.

EVVO a výhled do budoucnosti:

 •  Na školním pozemku plánujeme v blízké budoucnosti výstavbu venkovní učebny a revitalizaci celého školního pozemku. Jistě se tím zlepší podmínky pro výuku nejen přírodovědných předmětů a pracovních činností, ale vznikne také příjemný prostor pro setkávání a trávení času na čerstvém vzduchu a prostor pro uplatnění prožitkové pedagogiky přímo v přírodě.
 •  U hlavního vchodu vznikne také nová nástěnka věnovaná EVVO. Budou zde aktuální informace o EVVO ve škole, data akcí a významných dnů, zajímavé články, fotky, výsledky sběru papíru apod.
 •  I nadále se budeme snažit o zlepšení EVVO na naší škole nejen vzděláváním žáků, ale i zapojením všech pracovníků školy a rodičů.

 

 

Od hraní k vědění

Spolupracujeme


Sponzoři

Škola

© 2014, Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS

eStudio.cz profesionální weby a ziskové eShopy