Podpora profesních kompetencí pedagogických pracovníků Základní školy, Hradec Králové, M. Horákové 258

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0002


kontakt: grant@zshorakhk.cz

V rámci projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení na služby - datum vyhlášení zakázky 11.6.2012, lhůta pro podávání nabídek: 12. 6. 2012 – 22. 6. 2012 do 13 hodin
Příslušná dokumentace ke stažení (.doc): Výzva k podání nabídek, Zadávací dokumentace

Výsledek výběrového řízení: .pdf
Smlouva s vybraným dodavatelem: .pdf

Základní informace

Základní škola Hradec Králové podepsala dne 25. 4. 2012 s Královéhradeckým krajem Smlouvu o realizaci GP, na získání finanční dotace. Dotace byla získána na podporu projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Podpora profesních kompetencí pedagogických pracovníků Základní školy, Hradec Králové, M. Horákové 258“, který je financován ze státního rozpočtu ČR a z evropských sociálních fondů.
Tento náš projekt realizujeme od 1. 5. 2012 a jeho konec je plánován na 31. 12. 2012. Projekt se zaměřuje na rozvoj profesních kompetencí 44 pedagogických pracovníků školy, a to absolvováním kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
Rozvoj profesních kompetencí bude podpořen v několika oblastech. Jednou z nich je oblast efektivnějšího využívání ICT ve výuce. Účastí v kurzech se naučí pracovat s programem Adobe Photoshop, upravovat v něm fotografie, které následně použijí jako podklady pro výuku nebo jako samotný výukový materiál. Rozšíří si také znalosti práce s interaktivní tabulí, naučí se ji efektivněji využívat ve výuce, vytvářet atraktivní výukové programy pro jednotlivé ročníky. Kurzy s tímto zaměřením na využití ICT ve výuce tvoří jednu ze čtyř ucelených oblastí.
Další ucelená oblast je zaměřena na podporu učitelů, a to předcházením zátěžových stavů a podporou jejich psychohygienou. Účastí v kurzech získají naši pedagogičtí pracovníci informace o způsobu prevence před syndromem vyhoření a stresem. Naučí se dovednostem, které odbourávají stres a pomáhají předcházet zátěžovým situacím, se kterými se pedagogové často ve své profesní činnosti setkávají.
Třetí oblast je tvořena metodami a postupy používanými pedagogickými pracovníky, kterými následně rozvíjejí žádoucí kompetence žáků. Účastníci si v takto zaměřených kurzech osvojí dovednosti úspěšné komunikace s žáky, rodiči, kolegy, komunikaci v obtížných situacích, dále si osvojí metody asertivního jednání, kterými podpoří svůj osobnostní rozvoj. Také se naučí lépe si zorganizovat svoji práci a zvládat emoce.
Poslední ucelenou oblastí je získání a osvojení si moderních pedagogických metod ve výuce, které souvisí se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. Bude se jednat hlavně o získání znalostí o týmové práci žáků, o projektovém vyučování, osvojí si způsoby a metody podporující jejich kreativní myšlení.

Vedení Základní školy si uvědomuje, že není důležitá pouze atraktivita školy, ale důležité jsou především důležité lidské zdroje, a to především pedag. pracovníci, kteří realizují výchovně vzdělávací proces, ovlivňující celkově rozvoj vzdělanosti společnosti.

V rámci projektu jsou plánována dvě výběrová řízení, a to na technické vybavení a na samotné zajištění vzdělávání, která se uskuteční hned v začátku projektu.

Z průběhu projektu:

Na podzim roku 2012 probíhá na naší škole řada školení pro naše pedagogy na tato témata:
  • Projektové vyučování
  • Grafický editor
  • Organizace práce
  • Interaktivní tabule
  • Asertivní jednání
  • Emoční inteligence
  • Syndrom vyhoření
  • Stres a jeho zvládání
  • Úspěšná komunikace
  • Komunikace v obtížných situacích


Další fotografie ze školení

Další informace

www.esfcr.cz
MŠMT - strukturální fondy