Informace o třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Od školního roku 2012/13 jsme se rozhodli matematickou třídu nezřizovat, o důvodech tohoto rozhodnutí a diskusi o dalším řešení profilace naší školy (také v oblasti matematiky) viz v sekci Slovo pana ředitele.

Naše škola tradičně nabízela absolventům 5. tříd třídu s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Ve školním roce 2012/13 je tato třída v 7. a 9. ročníku. Třída je svým zaměřením vhodná pro všechny šikovné děti, které počítají v budoucnu se studiem na středních školách. Výuka v těchto třídách má již dlouholetou úspěšnou tradici, potvrzenou četnými úspěchy v různých soutěžích, a to nejen v předmětech s rozšířenou výukou. Ve specializované třídě získají děti hlubší vědomosti především v matematice, informatice, fyzice a chemii. V těchto předmětech mají i více hodin než ve standardních třídách (celkový počet hodin je ale vždy stejný - viz učební plán pro šk. rok 2010/11). V hodinách informatiky, jako na jedné z mála základních škol, mají zájemci možnost věnovat se například tvorbě www stránek nebo programování v nejrůznějších programovacích jazycích, ukázky jejich prací jsou k dispozici v sekci Práce z hodin informatiky.
Rozšířené učivo navazuje průběžně na základní, jsou tak dodrženy učební osnovy základní školy a ponechána možnost v kteroukoliv dobu se navrátit do normální třídy, např. při přestěhování.
Vzhledem k podnětné studijní atmosféře třídy a vyššímu počtu hodin matematiky jsou absolventi těchto tříd velmi kvalitně připraveni pro přijímací zkoušky i další studium na kterémkoliv typu středních škol, zejména na gymnáziích, čtyřletých i víceletých.